Prophet Yahya (عليه السلام)

 

Prophet Yahya (John the Baptist) holds a significant place in Islamic tradition, and his story is mentioned in the Quran. Here is a summary of the story of Prophet Yahya:

Urdu:

Prophet Yahya (عليه السلام) Allah Ta’ala ke paighambar they, jinhonay apni ummat ko tauheed aur insaaf ke raaste par hidayat di. Unki maa, Hazrat Zakariya (عليه السلام), bhi ek nabi they aur Allah Ta’ala ne unko bete Yahya (عليه السلام) ki basharat di.

Prophet Yahya (عليه السلام) ka janam Allah Ta’ala ki meherbani se hua. Unke paidaish par, Hazrat Zakariya (عليه السلام) aur unki ummat ne khushi ka izhar kiya aur shukr ada kiya. Allah Ta’ala ne Prophet Yahya (عليه السلام) ko hikmat, ilm, aur nabuwwat se nawaza tha.

Prophet Yahya (عليه السلام) ne apni ummat ko tauheed aur nek amalat par hidayat di. Woh logon ko ibadat, sachai, insaaf, aur nek zindagi guzarnay ki talqeen karte rahe. Unka irshaad tha ke woh apne ibadat mein pak aur saaf rehain, gunahon se bachain, aur dusre logon ki madad karein.

Prophet Yahya (عليه السلام) ki kahani mein ek ahem waqia Quran mein maujood hai. Unhone apne ummat ko hidayat di aur unke paas tohmaton aur mushkilat se nijaat ki duaon ki talqeen ki. Unki kahani mein unki maut bhi shamil hai, jisme ek zalim raja ne unko qatl kar diya. Allah Ta’ala ne Prophet Yahya (عليه السلام) ko unki maut ke baad bhi izzat aur azmat di.

Prophet Yahya (عليه السلام) ki kahani humein imaan, sabr, aur nek amalat par amal karne ki hidayat deta hai. Unki zindagi humein sahih raah par chalne, insaaf aur sachai ka paigham denay, aur Allah ki raza mein apni zindagi guzarnay ki misal hai.

 

 

Scroll to Top